Refacerea – Constituției României

14 03 2015

Constituția României 0.1

const RO

Titlul unu principii generale

Art1. Statul român

România este teritoriul pe care cetățenii acesteia își pot exercita drepturile pe care acestă constituție le acordă. Alături de drepturi fiecare cetățean are și obligații, acestea sunt stabilite pentru bunăstarea individului, dar și bunăstarea colectivă a cetățenilor acestei țări dar și a speciei umane.

Art2 Suveranitatea

România este stat suveran. Suveranitatea fiecărui cetățean este un drept pe care colectivul/societatea recunoaște fiecărui cetățean ca recunoștință pentru contribuția, obligatorie ori (și dacă e cazul) benevolă, cu care respectivului individ participă la bunăstarea colectivă. Acest drept este garantat și se acordă în mod nediscriminat fiecărui cetățean al țării

Art3 Drepturile cetățeanului suveran

Suveranitatea fiecărui cetățean și dreptul la individualitate cetățenească

-are dreptul garantat de a-și alege direcția de dezvoltare personală cât și de a contribui la direcția de dezvoltare colectivă a țării

-libertatea de a-și alege drumul în viață, neîngrădit de la vârsta majoratului.

-libertatea de mișcare pe întreg globul pământesc și în orice sistem solar/galactic, nerestricționată din partea României; libertate de mișcare poate fi restrânsă numai în situațiile arătate la art 5. sau în cazuri medicale(ale individului ori a zonei- evitarea contractării ori răspândirii unei epidemii)

-orice cetățean are dreptul la individualitatea proprie, la a fi diferit față de colectiv, e un drept personal acordat individului, acest drept poate fi restrâns dacă acestă originalitate aduce daune concrete bunăstării colective ori a grupului în interiorul căruia se manifestă; România are obligația ca din contribuția colectivă să asigure fondurile necesare producerii documentației de identificare individuală valabilă pe teritoriul României

-orice cetățean are dreptul la documentația suplimentară(pașaport) pe care anumite locații o necesită. Vizita în respectiva locație se poate face numai dacă acesta îndeplinește criteriile cerute de acea locație(bani, viză, asigurări, alte doc., informări, protecții), aceste costuri suplimentare cât și transportul în respectiva locație(în interiorul ori în afară teritoriului Ro) cad în sarcina respectivului individ, colectivul neavând nici o obligație în acest sens (dacă respectiva vizită se face în interes personal). Fiecare cetățean are dreptul de a fi informat dacă prin vizitarea unei anumite locații îi vor fi restrânse drepturile constituționale și care sunt acestea.

Art 4.  Drepturile de exprimare și informare. Transparența deciziilor politice

A. Alte drepturi care revin cetățeanului suveran sunt cele de vorbire și exprimare liberă (verbală sau non-verbală), de alegere, de opinie, de gândire, de a avea priorități personale, de acțiune

pe care și le poate executa după cum crede de cuviință atâta timp cât nu dăunează integrității personale a vreunui semen ori bunăstării colective.

-Dreptul la exprimare liberă a unui individ poate fi restrâns numai dacă acesta se adresează prin mijloace de informare în masă folosind informații false, contrafăcute(dezinformare) în folosul ulterior concret al adresantului ori al unei grupări, asociații de oameni(restrângerea manipulării, propagandei);

-Mass-media este restricționată(obligație) în ceea ce privește informațiile difuzate publicului larg pentru că cetățenii au dreptul la diversitatea informațiilor. Aceeași informație nu poate fi repetată, în același fel mai mult de xxx ori/24ore(condiții stabilite prin legi organice)(restrângerea propagandei, marketing prin(repetiție) crearea cererii-programarea consumatorului)

-ai dreptul la opinia proprie pe care să ți-o faci publică, dar ai obligația de a informa auditoriul asupra a lipsei de dovezi, asupra faptului că exprimarea e părere personală, ori interpretare proprie, acesta informare trebuie făcută apriori și la terminare dacă acestă exprimare se face pentru public(restrângerea manipulării și dezinformării);

-reprezentanții pot cere protecția vieții personale împotriva dezvăluirii prin mass media a vieții personale, dezvăluiri care n-au legătură cu deciziile/pozițiile politice susținute. Reprezentanții pot cere excluderea contracandidaților dacă aceștia conduc o campanie murdară (având țintă persoana, viața personală, (acte care nu dezvăluie ipocrizia candidatului))

B. Dreptul la informare.

-accesul la informații nu poate fi restricționat decât în cazurile informațiilor-secretelor de stat.

C. Transparența deciziilor politice.

-Statul trebuie să alcătuiască și să facă publică o baza de date, cu locurile de muncă accesibilă în fiecare județ. Acestă bază de date va fi populată prin administrația locală și va fi accesibilă online.

-Organele care emit acte legislative ori decizii care au efecte asupra populației, au obligația de a face publice aceste acte/decizii(monitor oficial). Statul trebuie să se asigure că monitorul oficial este oferit public, (și) în format electronic, accesibil din orice locație conectată la internet. Accesul la acestă informație e gratuit.

– Administrația guvernamentală are obligația dea face publice, din timp, licitațiile prin care terțe părți încheie contracte cu statul(pentru folosul colectiv). Aceste informații trebuie să fie accesibil din orice locație conectată la internet. Administrația are obligația de a face publice fiecare contract încheiat(termene condiții) între stat și indivizi ori societăți stat/comerciale ori orice fel. Singurele excepții sunt cele acoperite de secretele (militare) de stat

D. Cabina de vot permanent pentru contra-votare ori susținere a reprezentantului

– România are obligația de a pune la dispoziția cetățenilor Cabine de Vot Permanent securizate unde fiecare cetățean se poate informa asupra fiecărui vot în care reprezentantul acestuia a votat pentru el și situația generală a respectivei legi(nr voturi pentru-contra, fără a divulga situația votului altor cetățeni).

-Accesul la acesta cabina este gratuit.

Art 5- Restrângerea drepturilor constituționale

– Drepturile constituționale ale cetățenilor români sunt unitare și indivizibile. Restricționarea acestor drepturi se va face numai dacă prin respectiva acțiune decurge un pericol concret, (măsurabil/calculabil) la supraviețuirea speciei umane, restricția se aplică numai acelor acțiuni și modalități de manifestare distructive;

– Consecințele pentru punerea în pericol a bunăstării colective (ori a cetățenilor individual), pe teritoriul României, se stabilește prin legi organice (penal, civil, circulație)

-aceste restrângeri ale drepturilor constituționale nu poate fi decât temporară, modalitatea prin care restricționatul (cel cărora i s-au retras drepturile) poate reveni la statutul anterior este stabilită prin lege organică, iar statul are obligația de a-l informa în privința acestor modalități

-orice om are dreptul la libertate, acțiunea pentru obținerea cestuia nu îi poate fi imputată, el nu poate fi pedepsit în plus pentru încercarea ori evadarea reușită din restricțiile impuse

Art 6 reprezentarea și egalitatea între sexe.

a. asigurarea guvernării în orice aspect al țării se face prin reprezentare și control democratic distribuit fiecărui cetățean

b. Forma de auto-guvernare a României se face prin democrația reprezentativă și distribuită fiecărui cetățean. Astfel fiecare cetățean e reprezentat în forma de guvernământ (legislativ, administrativ, executiv etc), fiecare cetățean votează fiecare lege/decizie prin reprezentantul acestuia în primă fază și personal în cea dea doua prin contra-votare.

c. Opțiunile reprezentantului sunt pro, contra ori abținere. Orice decizie, vot ce se ia de către reprezentantul ales pentru guvernarea colectivă a țării poate fi contra-votată de către fiecare individ în nume personal.

d. Reprezentantul nu are opțiunea de a absenta, este obligație(excepțiile fiind medicale), în cazul cumulării de x absențe respectivul își pierde mandatul de reprezentant.

e. În caz că cetățeanul nu contra-votează într-o perioadă stabilită printr-o lege organică, se subînțelege că e de acord cu votul care s-a făcut în numele său.

f. Orice (semi-)reprezentant își poate pierde susținerea în orice moment, prin retragerea susținerii la cabinele de votare permanente(prin care se face și contra-votarea) acestă decizie aparține cetățeanului și nu i se poate retrage decât în circumstanțele speciale, descrise printr-o lege organică(arest, condiții medicale-debilitate-senilitate-incapacitate mentală de înțelegere-etc).

d. Pentru asigurarea prezenței egale a femeilor și bărbaților în deciziile guvernării țarii, fiecare cetățean(un vot) este reprezentat prin două persoane. O femeie și un bărbat din circumscripția arondată. Acest echilibru între sexe în reprezentarea posturilor este obligație. Diferența nu poate fi mai mare de 10% (cazurile în care unul dintre sexe și-a pierdut susținerea, iar susținerea e făcută de un intermediar de același sex). Acești doi semi-reprezentanți sunt unici per cetățean, adică nici un alt reprezentant nu-l poate reprezenta(evitarea votului dublu). Votul congruent al celor două persoane este cel atribuit prin reprezentare pentru cetățean, poate fi contra-votat personal de către cetățean, în caz de neînțelegere, a celor doi reprezentanți per/vot, votul este de abținere.

f. Alegerea reprezentanților se face odată la 4-5 ani(? Suficient de mare ca cheltuielile să fie cât mai mici, suficient de mică ca să se asigure reîmprospătarea, evitarea stagnării și evitarea inerției- credința că n-are rost schimbarea), dar susținerea acestora poate fi retrasă în orice moment. În acest caz cetățeanul poate numi un reprezentant temporar/intermediar din rândul celorlalți reprezentanți (de același sex cu cel care și-a pierdut susținerea), chiar dacă nu e unul din circumscripția sa.

g. În cazul că reprezentantul(amândoi reprezentanți per votul unui cetățean) își pierde majoritatea voturilor de reprezentare acesta e defacto demis și intervine alegerea anticipată.

h. Reprezentare la guvernarea țarii se face de la vârsta majoratului(18).

i. actul de guvernare-finanțarea proiectelor se realizează prin decizia fiecărui individ la cabina de vot permanent. Prin referendum se va stabili minimul necesar pentru fiecare alocație pentru fiecare minister. Fiecare individ stabilește, în procente, cât anume alocă fiecărei părți din suma totală pe care o plătește la buget. Tot aici el poate alege în detaliu la respectivul minister care dintre proiectele respectivului minister vrea să-l finanțeze, dacă acestă alegere detaliată nu e făcută, ministrul decide.

j. posturile de ministrii-consilieri-manageri se aleg de către populație nu de către parlament în urma unei campanii electorale pe baza talentelor pe respectivul post. Reprezentanții nu au puterea de a-și alege reprezentanți/numi în funcții plătite de la buget

art 7. Teritoriul României

Teritoriul României este indivizibil. Aceste este de la …-la…(descriere; lege organică?)

-Pe teritoriul României nu pot fi împroprietărite cetățenii altor state nefiind contribuitori la bunăstarea colectivă obligatorie, obligație a fiecărui cetățean(ori asociație comercială) stabilită la art 9 din acestă constituție

-orice emigrant renunță la drepturile constituționale a statului părăsit și are obligația cetățenească de a respecta constituția, legile și regulile acestei țări

Art 8. drepturi individuale

– Dreptul la intimitate, la demnitate, libertate individuală, dreptul la adunare în grupuri cu interes comun.

– Pentru exercitarea drepturilor garantate prin constituție nimeni, grup sau individ nu trebuie să ceară acordul colectivului ori vreunui individ decât în cazurile specificate

– Respectarea drepturilor individuale și colective este obligatorie.

– Restrângerea drepturilor individuale se face numai pentru indivizii dovediți a încălca drepturile constituționale ale altor indivizi ori drepturi colective, aceste restrângeri se pot efectua numai prin intermediul organelor judiciare, ori temporar până învinuitul este redat organelor judiciare în condițiile stabilite prin lege organică ori cele de la art. 5.

-nici un beneficiu colectiv nu se va exercita în defavoarea vreunui individ. Individul nu poate fi obligat la bunăstarea colectivă în defavoarea bunăstării personale

Niciun cetățean nu e obligat să contribuie forțat la bunăstarea unor alți indivizi, singura participare obligatorie, este la bunăstarea colectivă, prin contribuțiile obligatorii ce decurg din ART 9.

Plata datoriilor de stat nu pot fi transmise altor cetățeni (celor care au votat împotrivă ori nu au votat/aprobat expres contractarea respectivelor datorii)

Legislativul și executivul au sarcina de a asigura reguli prin care suma contribuțiilor(taxelor obligatorii) să fie minimală și proporțională cu venitul fiecărui individ.

Participarea extra la bunăstarea colectiva este garantat, iar acesta trebuie să fie benevolă.

Art 9. Contribuția obligatorie

a. Contribuția obligatorie constă în plata taxelor, respectarea regulilor de trai comun, a continuității speciei umane, a vieții umane și nonumane, a echilibrului unui ecosistemului sustenabil pe teritoriul României inclusiv în lipsa oamenilor.

b. Contribuțiile individuale se vor folosi prin ramura executivă(reprezentanți plus control democratic) în folosul îmbunătățirii traiului individual și colectiv, Executivul având și sarcina de a asigura ca bunăstarea colectivă să fie egal împărțită între cetățenii României

Art 10 Responsabilitatea individuală

Niciun cetățean nu e responsabil individual pentru deciziile luate colectiv și nu poate fi pedepsit individual pentru acestea ci numai pentru contribuția sa personală.

Art 11 Secretul de stat

Secretul de stat nu poate dura mai mult de o generație(20 ani)

Art 12 Drepturile grupurilor și asociațiilor

-Niciun grup și ori individ nu-și poate atribui și nu se poate atribui nici unui individ drepturile de decizie asupra bunăstării întregii Românii, acest drept îl are fiecare individ în nume propriul

Art 13 România este un stat unitar bazat pe coeziune

-Niciun individ nu-și poate atribui dreptul de a se erija ori respecta numai un set de reguli din constituție ori legile țării.

-statul român are ca fundament libera alegere a individului de a fi prezent pe teritoriul Ro.

-unitatea este dată de alegerea benevolă și liber exprimată a unui scopului comun solidar. Legile și regulamentele României au obligația de a întării acestă solidaritatea

Art 14 Egalitatea în drepturi

Egalitatea în drepturi este garantată, nici un fel de atribuție (reprezentațională, politică, diplomatică), nu poate oferi drepturi suplimentare ori restricții a drepturilor constituționale.

Orice protecție a actelor fapte penale este neconstituțional.

Art15 Cetățenia

-Cetățenia se dobândește prin naștere pe teritoriul statului român dacă cel puțin unuul dintre părinți este cetățean român, sau prin atribuire dacă individul îndeplinește condițiile cerute prin lege(lege organică a primirii cetățeniei).

-România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, a tuturor oamenilor care continuă să contribuie la bunăstarea colectiva și a indivizilor acesteia în primul rând prin aderarea la contribuțiile(art 9) și obligațiile cetățenești stabilite prin această constituție și regulile dictate de bun simț

-România nu are pretenții teritoriale către alte state dacă cetățenii acestor state decid să adere liber consimțit (la obligații și contribuțiile statului român(art 9)) și benevol la bunăstarea ro și să devină astfel cetățean român de onoare(diaspora).

-România nu are pretenții teritoriale către alte țări dacă cetățenii acesteia decid să aibă și cetățenie română(cetățenia dublă) ori sunt de origine română(etnici), dar poate accepta alipirea de teritorii dacă acestea se face benevol, sufragiu universal nerestricționat(sex etnie, rasă, religie) și cu respectarea legilor internaționale în acestă privință.

-Ro nu oferă drepturi (suplimentare) cetățenilor altor state, dar aceștia au obligația respectării constituției legilor și regulamentelor ro. dacă se află pe teritoriul Ro, descris în art 7.

-cetățenia poate fi retrasă persoanelor care refuză să participe la contribuția pentru bunăstarea colectivă(art 9); în acest caz respectivul individ devine apatrid și va avea drepturile conferite prin constituție apatrizilor (APATRIZII)

Articolul 16 Dreptul la libera alegere

-statul recunoaște dreptul cetățeanului de a-și alege gruparea din care vra să facă parte și de a contribui benevol la finanțarea, dezvoltarea acestuia

-Statul recunoaște și garantează dreptul la exprimarea unică și originală inalienabilă a fiecărui individ ori grup, fără a fi nevoit să contribuie financiar la acestă exprimare originală a respectivului individ/grup. Costurile unor astfel de exprimări revin constituenților acestora.

-statul garantează dreptul aderării la orice grupare indiferent statutul acesteia, atâta timp cât aceasta nu e o grupare infracțională ori interzisă prin lege

-participarea și protecția statului a unor exprimări ori grupuri se face în funcție de posibilități și numai dacă acestea contribuie la bunăstarea și îmbunătățirea Ro

Art 17 tratate și înțelegeri internaționale

Cetățenii români au obligația respectării acordurilor și tratatelor internaționale create cu bună credință în spiritul creșterii și dezvoltării avantajoase ambelor părți

Tratatele între cetățenii țărilor respective se face în spiritul echității între state; acestea nu trebuie să dăuneze cetățenilor niciunuia intre state(localități implicate) prin practici economice distructive a echilibrului economic deja creat prin cultură, obiceiuri, resurse disponibile.

Art 18 Limba oficială

-singura limbă oficială este limba română. Acesta este singura limbă în care se va face educarea în sistemul educativ statal, orice cetățean are obligația cunoașterii acestei limbi. orice reprezentant al unei grupări de reprezentare (politică, executivă, legislativă) este obligat(cerință minimală) de a cunoaște limba cel puțin de nivel conversațional. Orice altă limbă se predă în regim de limbă străină

-o limba maternă se poate preda în școli numai dacă părinții plătesc profesorii în acest sens, notele acestor materii nu vor contribui la media finală.

Art 19 Încălcarea flagrantă a drepturilor legilor și regulamentelor statului român. Drepturile speciale (restricționare)

Niciun cetățean nu poate fi obligat să contribuie la plata daunelor la ceva la care nu a contribuit personal(datoriile nu se moștenesc, înmânează)

Orice restrângere a drepturilor în cazul celor care încalcă drepturile celorlalți indivizi se va face pentru re-educarea în spiritul ne-încălcării drepturilor celorlalți(re-integrare),

ORI

pentru izolarea într-un mediu natural(dar restrictiv-restricție la libera mișcare), din care respectivul nu va avea acces ori modalitate de a întrerupe coeziunea statului, a cetățenilor unitari/solidari, un loc unde acesta poate să se manifeste chiar distructiv în voie, fără să facă rău altor indivizi, care nu acceptă de comun acord traiul împreună cu acești indivizi devinați de la țelul comun al comunității/statului român/speciei umane.

Alegerea dintre cele două forme de pedeapsă aparține exclusiv celui care greșește.

Restricționarea drepturilor individuale pentru încălcarea drepturilor constituționale ori regulilor stabilite prin legi organice trebuie să nu aibă ca și caracter răzbunarea, ori pedepsirea ca și modalitate de (răs)plată pentru greșelile comise, ori de a impune durerea victimei călăului. (ochi pentru ochi)

Pedepsirea trebuie să aibă un caracter reparatoriu și de reintegrare a individului

Orice fel de restrângere a drepturilor se face în scopul reparării greșeli, nu în scop punitiv, în special pentru greșelile nonviolente vor fi măsuri de recuperare a daunelor (odată pentru victimă și înca o dată pentru colectiv),

Greșelile care au dus la moartea unui om prin accident ne intenționat(omor involuntar) pot fi răscumpărate în condiții stabilite prin lege organică. Răscumpărarea se face către stat nu direct către victimă(ori familia acestuia).

Măsura închiderii într-o puscărie/închisoare se ia numai pentru indivizii care constituie pericol iminent, restricționarea de mișcare se face în scopul re-educării supravegheate.

Colectivul care îi restrânge drepturile deținutului, are obligația de ai asigura oportunități de răscumpărare(și reintegrare în societate) prin munca proprie, în interiorul centrului de detenție.

Deținutul are obligația de a munci pentru asigurarea traiului în centrul de deținere și plata către bugetul direcției care asigură corecția, paza, întreținerea și construirea acestor centre. Colectivul nu e obligat să-i asigure traiul de zi cu zi(mâncare, apă, pază). În cazul refuzului acesta va fi închis fără mâncare apă, curent… asigurându-se numai paza acestuia

Art 20. Dreptul la propria viață

Pedeapsa cu moartea strict interzisă, dar în același timp nimeni nu poate fi obligat-forțat la viață, acest drept aparține fiecărui individ și numai acestuia. Tortura este interzisă.

Art 21. Decizia politică

a. Nici un individ nu poate lua decizie finală „în numele” unui colectiv, grup, individ, acestă decizie aparține fiecărui individ în parte. Reprezentanții reprezintă posibilități de vot a celor reprezentați, dar ultimul cuvânt aparține individului iar acesta decide în nume propriu

b. Deciziile nu se iau prin majoritate de voturi care suprimă o minoritate, fiecare individ decide în nume propriu care e contribuția lui, la un anume proiect ori ideologie, și nu poate decide în numele altui individ care ar trebui să fie contribuția, decizia ori mentalitatea acestuia, acest drept este înmânat cu titlu temporar reprezentanților. Fiecare contribuie financiar la proiectul pe care și-l alege. Proiectele se pun în aplicare în momentul în care au susținere financiară minimală.

Art. 22 Dreptul individului de a refuza coerciția colectivului

A. prin renunțarea la cetățenie

Orice individ dovedit că a încălcat constituția, normele legile regulamentele RO, are dreptul de a refuza re-educarea/re-integrarea și de a-și reporni viața de la zero în altă parte indiferent de gravitatea greșeli comise. Acest drept se face în condițiile următoarea

-se renunță la cetățenia română și trebuie să aibă acordul de primire(azil) din partea statului în care pleacă(informarea statului respectiv asupra situației e necesară)

-trebuie să facă dovadă că nu are resurse în străinătate, orice resursă nu poate fi mai mult decât strictul necesar supraviețuirii ca punct inițial repornirii unei noi vieți;

B. pusnicia – sau dreptul de a renunța la umanitate

-dacă gravitatea actelor e foarte mare iar acțiunile individului pun în pericol existența altor indivizi (criminal în serie – care nu-și pot controla impulsurile anti-umane) acesta are dreptul la pusnicie(tratat internațional). Prin care respectivul poate fi depus într-o locație izolată, cu minimul necesar supraviețuirii, în care respectivul nu va avea acces direct cu alți oameni, ori de a părăsi respectiva locație. Asupra acestor locații e necesar un tratat internațional pentru stabilirea acestora(ex polul n/s, deșerturi nelocuite, insule)

Art 23 Drepturile morților

Morții nu mai pot fi judecați.

Dreptul de proprietate se pierde în momentul decesului(definitiv), drepturile de proprietate revin moștenitorilor, acest act de transfer se face în mod gratuit. Datoriile și vina pentru anumite fapte ilegale ale decedatului nu se transcriu/moștenesc.

– fiecare cetățean este donator de organe, acest lucru este însemnat în actele de identificare(este re-întrebat la fiecare reînnoire). La acest drept se poate renunța prin reînnoirea actelor de identitate și renunțarea expresă gratuită. Organele recoltate astfel nu pot fi folosite decât în proceduri medicale pentru salvarea altor oameni, pentru alte scopuri(cercetare, expunere, educație-medici) trebuie acordul expres pentru respectiva folosire, al respectivului cetățean ante-mortem. Aceste organe nu pot fi exportate și nici folosite decât pentru cetățeni români, pentru folosirea organelor pe cetățeni străini e nevoie acordul expres(ante-mortem) pentru o asemenea operație.

Art 24. dreptul generațiilor viitoare la un mediu curat

-generațiile au dreptul la un mediu curat atât în ceea ce privește resursele (apă, aer, pământ – alte resurse necesare susținerii vieții umane) Statul are obligația restabilirii echilibrului ecosistemului. Lungimea ciclul de reîmprospătare-curățare a resurselor se stabilește prin XXXX

-statul are obligația de crea oportunități de afaceri în jurul resurselor regenerabile fără intervenție umană, și de a proteja acest echilibrul exploatare-regenerare și de a proteja activități de re-integrare în ciclurile naturale de reîmprospătare-regenerare în care ecosistemul poate continua chiar și fără prezență umană

-exploatarea animalelor trebuie sa aibă un caracter simbiotic, tratarea inumană a animalelor e interzisă

-generațiile au dreptul la un mediului social în care frica/teama, exploatarea instinctelor primare nu sunt manifestări acceptabile ca modalități de exprimare. Statul are obligația scăderii acestor tipuri de manifestări, de a crea oportunități și sisteme de exprimare prin care aceste manifestări nu sunt o opțiune

-ro au obligația de a crea ecosisteme sustenabile în jurul afacerilor lor (reintegrarea deșeurilor produse)

-echilibru ecosistemului per ansamblu trebuie să poată continua chiar și în lipsa omului

-statul are obligația de a păstra locații(rezervații) în care ecosistemul natural să se desfășoare fără prezența omului. Exploatarea din astfel de locații este interzisă. Vizitarea(ne-accidentală) unor (intervenția-în) astfel de locații se face numai camuflat conform cerințelor.

Art 25. Datorii de război

Cetățenii care nu au avut vârsta consimțirii (și generațiile ulterioare) pe durata unui război pot refuza/contribui-la plata datoriilor de război.

Ro nu are drept de a cere plata datoriilor de război persoanelor neparticipante la război(cetățenilor acelei țări), ori celor care nu au avut vârsta consimțirii(și generațiilor ulterioare).

Ultimul articol

Acest act constitutiv are termen de existență de cel mult 100 de ani de la data punerii în vigoare, după care acest act trebuie regândit în totalitate în acord cu nevoile bunăstării și resurselor existente la momentul respectiv

(nu pentru că evazioniști(infractorii în vreo doi ani oricum o fac, urmează avocații…) află punctele ei slabe și le exploatează ci pentru că după o vreme organele puterii(reprezentanții) folosesc astfel de acte pentru a-și întării propria putere și a-și controla continuitatea pe post, în detrimentul celorlalți cetățeni (participanți la contribuțiile obligatorii)

————————————————————————————————————————————

Pentru cine e interesat am pus proiectul pe github unde fac rectificări: Constituția-github

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: